Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

ประวัติโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

           

                   ประวัติโรงเรียน                                
ด้วยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขยายโอกาสการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาสู่ชุมชนในตำบลต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนอกชุมชน
เมืองได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
และไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนในเมือง     ซึ่งอยู่ห่างไกล  ในระยะแรกได้มีแกนนำในการ
จัดตั้งโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประกอบด้วย     นายวิสุทธิ์ สิงขจรวรกุล     นายอำเภอเมือง
สุพรรณบุรี   นายสุภิญ   โพธิจินดา    ศึกษาธิการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี      พระครู
อินทเขมากร  เจ้าอาวาสวัดอินทร์เกษม  นายสมศักดิ์   รัตนวราภรณ์ กำนันตำบล
ตลิ่งชัน   นางอุษา   เศษธะพานิช  เจ้าของโรงสีไฟงามเจริญพานิช  ตลอดจนผู้
ใหญ่บ้านคหบดีและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อก่อตั้งโรงเรียน ต่อมาได้มีผู้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการศึกษาได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่  โดยมีนายทองเอิบ  จงสมจิตต์ และ ประชาชนบริจาคให้ก่อตั้งโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้ง
โรงเรียน ตลิ่งชันวิทยาขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่    
20  กุมภาพันธ์   2523