นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์สกุล

ผู้บริหารคนที่ 1

นายชาติ สว่างศรี

ผู้บริหารคนที่ 2

นายวิชิต จับแก้ว

ผู้บริหารคนที่ 3

นายทำนอง ดวงแก้ว

ผู้บริหารคนปัจจุบัน

 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา