คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง  1 รหัสวิชา  ส30209     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                      จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถนำเสนอกระบวนการ  ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเอง  และครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
โดยใช้กระบวนคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาและการอธิบาย
ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

ผลการเรียนรู้
          1.  ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
          2.  นำเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเอง
               และครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมได้

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง  1   รหัสวิชา ส30209             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1.

ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  รู้และเข้าใจ ความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

2.รู้และเข้าใจผลกระทบซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการที่นำไปสู่ความร่วมมือ

3.ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

3.

กระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

4.นำเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง              ในการดำเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมได้

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 1–3

ผลการเรียนรู้ที่ 1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. บอกความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. บอกองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
     พอเพียงได้

1. ความเป็นมาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้ที่ 2รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายหลักแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. บอกหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัวได้
3. วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานของโครงการ
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้

1. หลักแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ผลการเรียนรู้ที่ 3  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การนำ เศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตัวอย่าง                            บุคคลพอเพียง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. ยกตัวอย่างบุคคลพอเพียงได้

1. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    มาประพฤติปฏิบัติ
2. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ตัวอย่างบุคคลพอเพียง

ผลการเรียนรู้ที่ 4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ขั้นตอน รวมทั้งปัจจัยในการประยุกต์ใช้                   ทฤษฎีใหม่

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความเป็นมาและแนวคิดทฤษฎีใหม่ได้
2. บอกขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
3. อธิบายแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติได้
4. ระบุปัจจัยในการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ได้
5. ยกตัวอย่างเกษตรกรทฤษฎีใหม่ได้

1. ความเป็นมาและแนวคิดทฤษฎีใหม่
2. ขั้นตอนของเกษตรทฤษฎีใหม่
3. การเกษตรทฤษฎีใหม่จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
4. ปัจจัยในการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 5 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งตัวอย่างชุมชนพอเพียง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายการผลิตและบริการในชุมชนได้
2. ระบุปัญหาการผลิตและบริการในชุมชนได้
3. บอกแนวทางและวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการได้
4. ยกตัวอย่างชุมชนพอเพียง

1. การผลิตและปัญหาการผลิตในชุมชน
   1.1 การผลิตและบริการในชุมชน
   1.2 ปัญหาการผลิตและบริการในชุมชน
2. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ในการผลิตสินค้าและบริการ
2.1 แนวทางและวิธีการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การผลิตสินค้าและบริการโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ตัวอย่างชุมชนพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้ที่ 6 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนาชุมชน ปรัชญา
                            แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายของชุมชนได้
2. จำแนกประเภทของชุมชนได้
3. บอกความหมายและความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนได้
4. บอกปรัชญา แนวคิด และหลักการใน
     การพัฒนาชุมชนได้

1. ความหมายของชุมชน
2. ประเภทของชุมชน
3. ความหมายและความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน
4. ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
6. หลักการพัฒนาชุมชน

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 7 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา                         ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
2. บอกองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
3. อธิบายแนวทางการพัฒนาชุมชนตาม
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
4. บอกจุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน
   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

1. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แผนปฏิบัติการ 21
4. การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนตาม
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้ที่ 8 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการพัฒนา
                      ชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน
     ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
2. บอกหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
3. ยกตัวอย่างการพัฒนาชุมชนตามโครงการ
     อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้

1. ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชนตาม
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. หลักการพัฒนาชุมชนตามโครงการ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ขั้นตอนการพัฒนาชุมชนตามโครงการ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ตัวอย่างการพัฒนาชุมชนตามโครงการ
   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 9 รู้และเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับสหกรณ์ได้
2. เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์
3. จำแนกประเภทสหกรณ์ได้

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
1.1 ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
1.2 อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. สหกรณ์ในประเทศไทย
2.1 ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
    ในประเทศไทย
2.2 การจัดตั้งสหกรณ์
2.3 ประเภทสหกรณ์

ผลการเรียนรู้ที่ 10   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
     ปกติได้

1. สหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
  เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
  ชุมชนพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
  การพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
  เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เศรษฐกิจพอเพียง

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

หลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชุมชนพอเพียง

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

ทฤษฎีใหม่

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

การผลิตและปัญหาการผลิตในชุมชน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการ

3

 

แบบทดสอบกลางภาค (Midterm)

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การพัฒนาชุมชน

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

การพัฒนาชุมชน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

การพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

สหกรณ์ในประเทศไทย

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3

แบบทดสอบปลายภาค (Final)

2

รวม

40

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  ส20209 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                        จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นวิวัฒนาการของมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  ปัญหามลพิษ  ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิวัฒนาการของมนุษย์ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทย การสำรวจระบบนิเวศและเขียนแผนผังสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหามลพิษจากกรณีตัวอย่าง  วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง วิเคราะห์โครงสร้างและผลบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางจดการสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่น  และนำหลักทฤษฎีใหม่มาแก้ไขปัญหา  วิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สรุปนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการตระหนักในความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง มีกิจนิสัยการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบเหมาะสมสอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมนียมประเพณี อันดีงามของสังคม
ผลการเรียนรู้

 1. รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง
 2. รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 3. รู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

              รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชาประชากรกับสิ่งแวดล้อม  รหัสวิชา ส20209     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1

วิวัฒนาการของมนุษย์

1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและ วิเคราะห์วิวัฒนาการของมนุษย์ได้ถูกต้อง

2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร

2.มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์เกี่ยวกับประชากรได้ถูกต้อง

3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

4

ระบบนิเวศ

4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ และตระหนักในความสำคัญของความสมดุลของระบบนิเวศ

5

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง

6

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

6.มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้ถูกต้อง

7

ปัญหามลพิษ

7.มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์ปัญหามลพิษและของเสียอันตรายได้ถูกต้อง

8

ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต

8.วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

9

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

9.ตระหนักในความสำคัญว่าทุกคนมีภาระที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

10.รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้

11

การจัดการสิ่งแวดล้อม

11.ตระหนักในความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

 

12

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่

12.รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง

13

การจัดการสิ่งแวดล้อม:ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ทรัพยากรธรรมชาติ

13.รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

14

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559     และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10                             (พ.ศ.2550-2554)

14.รู้และ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                   พ.ศ.2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10              (พ.ศ.2550-2554)

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม                 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและ วิเคราะห์วิวัฒนาการของมนุษย์ได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.สรุปวิวัฒนาการของมนุษย์
2.วิเคราะห์วิวัฒนาการของมนุษย์

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
-การแบ่งมหายุคของโลก
วิวัฒนาการของมนุษย์
-ลักษณะของมนุษย์ปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้ที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์เกี่ยวกับประชากรได้ถูกต้อง       

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของและสรุปภาวะประชากรได้
2.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันได้
3.วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยได้

ความหมายของประชากร
ภาวะประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากรของไทย

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม      

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมได้
2.ระบุสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมได้
3.อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้

ความหมายของสิ่งแวดล้อม
ประเภทของสิ่งแวดล้อม
สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศ และตระหนักในความสำคัญของความสมดุลของระบบนิเวศ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความหมายและองค์ประกอบของระบบนิเวศได้
2.สำรวจระบบนิเวศและเขียนแผนผังสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศที่สำรวจได้
3.บอกปัจจัยที่กำหนดลักษณะของระบบนิเวศได้
4.ระบุประเภทของระบบนิเวศและอธิบายการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้
5.ระบุปัญหาการขาดสมดุลของระบบนิเวศและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้

   ความหมายของระบบนิเวศ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ปัจจัยที่กำหนดลักษณะของระบบนิเวศ                   ประเภทของระบบนิเวศ                                             การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ                              ความสมดุลของระบบนิเวศ

ผลการเรียนรู้ที่ 5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ได้
2.บอกความสำคัญของเทคโนโลยีและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยีได้

มนุษย์ต้องพึงพาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ผลกระทบจากการเพิ่มของประชากรและการใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้ที่ 6.มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบันได้
2.วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้

ทรัพยากรดินและการใช้ดิน
ทรัพยากรน้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรพลังงาน

ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีความรู้ความเข้าใจและ วิเคราะห์ปัญหามลพิษและของเสียอันตรายได้ถูกต้อง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความหมายของมลพิษได้
2.ระบุปัญหามลพิษและของเสียอันตรายที่พบในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยได้
3.วิเคราะห์ปัญหามลพิษจากรณีตัวอย่างได้

ความหมายของมลพิษ
มลพิษทางน้ำ
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางเสียง
ขยะมูลฝอย
ของเสียอันตราย

 

ผลการเรียนรู้ที่ 8.วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.ระบุปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
2.วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตได้
3.เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

1.ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต
-มลพิษทางน้ำกับคุณภาพชีวิต
-มลพิษทางอากาศกับคุณภาพชีวิต
-มลพิษทางเสียงกับคุณภาพชีวิต
3.ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่ 9.ตระหนักในความสำคัญว่าทุกคนมีภาระที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.สรุปความหมาย วัตถุประสงค์ และประเภทของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
2.นำหลักการและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่ควรอนุรักษ์
3.หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่ 10.รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้      

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความหมายและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
2.วิเคราะห์โครงสร้างและผลบังคับของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้

 1. ความหมายของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 2. กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
 3. โครงสร้างกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย
 4. ผลบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่ 11.ตระหนักในความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมได้  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.บอกความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
2.ระบุแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
3.วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมได้
4.บอกประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

1.ความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.แนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4.ความหมายของมาตรฐานและ ISO
5.องค์ประกอบของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
6.ประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่ 12.รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง           

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.อธิบายปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2.วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
3. วิเคราะห์ปัญหาในท้องถิ่น และนำหลักทฤษฎีใหม่มาแก้ไขปัญหาได้
4.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

1.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
3.เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
4.ทฤษฎีใหม่ : แนวทางการจัดการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ผลการเรียนรู้ที่ 13   รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                          

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชได้
2.สรุปการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ทรัพยากรป่าไม้
 • ทรัพยากรดินและที่ดิน
 • ทรัพยากรน้ำ

ผลการเรียนรู้ที่ 14   รู้และ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                   พ.ศ.2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10              (พ.ศ.2550-2554)    

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 • สรุปนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 ได้ 
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10                           (พ.ศ.2550-2554)
 • นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559  
 •  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10                           (พ.ศ.2550-2554)

 

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

หน่วยการเรียนรู้ที่  1
วิวัฒนาการของมนุษย์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4
ระบบนิเวศ

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7
ปัญหามลพิษ

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8
ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  9
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
การจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
การจัดการสิ่งแวดล้อม:ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10                     (พ.ศ.2550-2554)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

 

หน่วยการเรียนรู้ที่

 

เรื่อง

 

เวลา/จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่  1

วิวัฒนาการของมนุษย์

2

หน่วยการเรียนรู้ที่  2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร

2

หน่วยการเรียนรู้ที่  3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

2

หน่วยการเรียนรู้ที่  4

ระบบนิเวศ

2

หน่วยการเรียนรู้ที่  5

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

หน่วยการเรียนรู้ที่  6

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

3

หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ปัญหามลพิษ

3

สอบกลางภาค  (Midterm)

1

หน่วยการเรียนรู้ที่  8

ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต

3

หน่วยการเรียนรู้ที่  9

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

การจัดการสิ่งแวดล้อม

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การจัดการสิ่งแวดล้อม:ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : ทรัพยากรธรรมชาติ

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2559     และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10    (พ.ศ.2550-2554)

3

สอบปลายภาค  (Final)

1

รวม

40

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  ภัยพิบัติทางธรรมชาติศึกษา  รหัสวิชา   ส20210       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                              จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ การป้องกัน ควบคุม                     
        ลดความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
        เพื่อศึกษาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
        เพื่อศึกษาข้อมูลข่าวสาร  และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ่น
        เพื่อติดตามการพยากรณ์อากาศและนำไปประยุกต์ใช้ได้
        เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
        เพื่อให้ดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติได้

ผลการเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยพิบัติธรรมชาติประเภทต่างๆได้
2.สามารถรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติได้
3.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

 

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชา  ภัยพิบัติทางธรรมชาติศึกษา  รหัสวิชา   ส20210       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1.

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1.มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2.

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

2.มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพทางภูมิศาสตร์            ของประเทศไทย

3.

อุทกภัยและดินถล่ม

3.สามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้

4.

วาตภัย

4.รู้ข่าวสารจากสื่อเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ                 ทางธรรมชาติ

5.

พายุฝนฟ้าคะนองและการกัดเซาะชายฝั่ง

5.คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน                 ของข้อมูล

6.

แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ภัยแล้งและไฟป่า

6.สามารถรับมือและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ                         ภัยแล้งและไฟป่า

7.

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสม                        เมื่อต้องประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม                 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการเรียนรู้ที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และหรือธรรมชาติ

 • ความหมายของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของโลก
 • สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

 

ผลการเรียนรู้ที่ 2    มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 • วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
 • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

 

 • ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
 • ลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย
 • พายุหมุนเขตร้อน

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3 สามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 • วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
 • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
 • ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และ

หรือธรรมชาติ

 • อุทกภัย

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุทกภัย
- ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย
- ข้อควรปฏิบัติ
- วิธีการปฏิบัติ
- เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย
 2.  ดินถล่ม
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม
- ผลกระทบที่เกิดจากดินถล่ม
- ข้อควรปฏิบัติ
- วิธีการปฏิบัติ
- เหตุการณ์ดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศไทย

ผลการเรียนรู้ที่ 4 รู้ข่าวสารจากสื่อเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และ
หรือธรรมชาติ

 • วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง
 • ปัจจัยที่ทำให้เกิดวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง
 • ผลกระทบจากวาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง
 • วิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเอง
 • เหตุการณ์วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทย

      2.   การกัดเซาะชายฝั่ง
- สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
- สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
- ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 5  คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์             ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่             ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และ
หรือธรรมชาติ

 • แผ่นดินไหว
 • การเกิดแผ่นดินไหว
 • ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
 • เราต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 • เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย
 • สถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
 • คลื่นสึนามิ
 • ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ
 • สาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิ
 • ผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
 • เหตุการณ์คลื่นสึนามิในประเทศไทย

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 6   สามารถรับมือและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ                         ภัยแล้งและไฟป่า

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์             ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่             ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และ
หรือธรรมชาติ

 • ภัยแล้ง
 • ความหมายของภัยแล้ง
 • สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง
 • ฤดูกาลกับภัยแล้ง
 • พื้นที่ในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง
 • ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
 • การจัดการปัญหาภัยแล้ง
 • ไฟป่า
 • ความหมายและองค์ประกอบของไฟป่า
 • สาเหตุของการเกิดไฟป่า
 • พื้นที่ในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
 • ผลกระทบจากไฟป่า
 • การควบคุมไฟป่า
 • กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 7  ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อต้องประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1.วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์             ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่             ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
3.ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์และ
หรือธรรมชาติ

 • การเตรียมความพร้อม
 • ข้อควรจำ/ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
 • ถุงยังชีพประจำบ้าน
 • เคล็ดลับการลดความเครียด
 • มาตรการ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
  อุทกภัยและดินถล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
  วาตภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
พายุฝนฟ้าคะนองและการกัดเซาะชายฝั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ       ภัยแล้งและไฟป่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

 

หน่วยการเรียนรู้ที่

 

เรื่อง

 

เวลา/จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่1

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5

หน่วยการเรียนรู้ที่2

สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

5

หน่วยการเรียนรู้ที่3

อุทกภัยและดินถล่ม

5

หน่วยการเรียนรู้ที่4

วาตภัย

5

สอบกลางภาค(Midterm)

2

หน่วยการเรียนรู้ที่5

พายุฝนฟ้าคะนองและการกัดเซาะชายฝั่ง

5

หน่วยการเรียนรู้ที่6

แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ภัยแล้งและไฟป่า

5

หน่วยการเรียนรู้ที่7

การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

6

สอบปลายภาค(Final)

2

รวม

40

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  ส20207 อาเซียนศึกษา                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                      จำนวน  1.0 หน่วยกิต
______________________________________________________________
          ศึกษา วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน               สามเสาหลักประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนและเป็นประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               ความร่วมมือของอาเซียนกับภายนอก และสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

          ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
 2. วิเคราะห์สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน               ของอาเซียน
 3. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
 4. อธิบายเป้าหมายของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน
 5. วิเคราะห์บทบาทของไทยต่อสามเสาหลักประชาคมอาเซียน
 6. อธิบายความร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม                             และวัฒนธรรม
 7. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียน
 8. วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 9. อธิบายความร่วมมือของอาเซียนกับองค์การหรือประเทศภายนอก
 10. อธิบายประเภทของสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชา   อาเซียนศึกษา   รหัสวิชา ส20207  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1

พัฒนาการของอาเซียน

 1. อธิบายเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน
 2. วิเคราะห์สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไก              การดำเนินงานของอาเซียน
 3. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 

2

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 1. อธิบายเป้าหมายของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน
 2. วิเคราะห์บทบาทของไทยต่อสามเสาหลักประชาคมอาเซียน
 3. อธิบายความร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง

    ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม

3

ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียน
 2. วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                   

4

ความสัมพันธ์ระหว่าง อาเซียนกับภายนอก

9.  อธิบายความร่วมมือของอาเซียนกับองค์การหรือประเทศภายนอก
10. อธิบายประเภทของสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
(รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม. 1­3)


ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1

2

3

4

5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องของอาเซียน

1. กำเนิดอาเซียน

 

 

 

 

2. สมาชิกอาเซียน

 

 

 

 

3. สัญลักษณ์ของอาเซียน

 

 

 

 

4. ธงอาเซียน

 

 

 

 

5. คำขวัญของอาเซียน

 

 

 

 

6. เพลงประจำอาเซียน

 

 

 

 

7. ภาษาของอเซียน

 

 

 

 

8. ปฏิญญาอาเซียน

 

 

 

 

9. วิสัยทัศน์อาเซียน

 

 

 

 

10. กฎบัตรอาเซียน

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน

1. บรูไนดารุสซาลาม

 

 

 

 

2. กัมพูชา

 

 

 

 

3. อินโดนีเซีย

 

 

 

 

4. ลาว

 

 

 

 

5. มาเลเซีย

 

 

 

 

6. พม่า

 

 

 

 

7. ฟิลิปปินส์

 

 

 

 

8. สิงคโปร์

 

 

 

 

9. ไทย

 

 

 

 

10. เวียดนาม

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาคมอาเซียน

1. ภูมิหลังประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

2. เสาหลักประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

3. บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1

2

3

4

5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก

1. บทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย

 

 

 

 

2. บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอื่น

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

1. องค์กรอาเซียน

 

 

 

 

2. ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม. 1–3

ผลการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกำเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์ ของอาเซียน ธงอาเซียน คำขวัญของอาเซียน เพลงประจำอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน และกฎบัตรอาเซียน


จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกำเนิดอาเซียนและสมาชิกอาเซียนได้
2. เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาเซียน
3. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. อธิบายความหมายของสัญลักษณ์และธงอาเซียนได้  
5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสัญลักษณ์และธงอาเซียน
6. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสัญลักษณ์และธงอาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. อธิบายเกี่ยวกับคำขวัญของอาเซียนและเพลงประจำอาเซียนได้
8. เห็นคุณค่าและความสำคัญของคำขวัญของอาเซียนและเพลงประจำอาเซียน
9. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คำขวัญของอาเซียนและเพลงประจำอาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10. อธิบายเกี่ยวกับภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซียนได้
11. เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษา ปฏิญญาและวิสัยทัศน์อาเซียน
12. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13. อธิบายความหมายและความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนได้
14. เห็นคุณค่าและความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน
15. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายกฎบัตรอาเซียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

– เรียนรู้เรื่องอาเซียน
   1) กำเนิดอาเซียน
  2) สมาชิกอาเซียน
  3) สัญลักษณ์อาเซียน
  4) ธงอาเซียน
  5) คำขวัญอาเซียน
  6) เพลงประจำอาเซียน
  7) ภาษาอาเซียน
  8) ปฏิญญาอาเซียน
  9) วิสัยทัศน์อาเซียน
 10) กฎบัตรอาเซียน

 

ผลการเรียนรู้ที่ 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและสัญลักษณ์                ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมือง             การปกครองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย


จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของธงชาติ ตราประจำแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย    กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้
3. มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม ปฏิบัติตน และอยู่ร่วมกับชาวอาเซียนได้อย่างเหมาะสม
4. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
5. สามารถสืบค้น บันทึก และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้

1. ธงชาติและตราประจำแผ่นดิน
2. สภาพทางภูมิศาสตร์
   2.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
   2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
   2.3 ภูมิอากาศ
   2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประวัติความเป็นมา
4. ระบบการเมืองการปกครอง
   4.1 รูปแบบการเมืองการปกครอง
   4.2 สิทธิมนุษยชน
5. ระบบเศรษฐกิจ
   5.1 ระบบเศรษฐกิจ
   5.2 ระบบเงินตรา
   5.3 ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญ
   5.4 ผลิตภัณฑ์นำเข้าหลัก
   5.5 ตลาดส่งออกสินคาล
   5.6 ตลาดนำเข้าสินค้า
6. สังคมและวัฒนธรรม
   6.3 ชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนา
   6.2 ประเพณีและวัฒนธรรม
   6.3 บุคคลสำคัญ
7. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศไทย

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคมอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน


จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 

1. อธิบายภูมิหลังของประชาคมอาเซียนได้
2. เห็นความสำคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
3. วิเคราะห์ถึงสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้
4. รู้ เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้   
5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของเสาหลักทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน
6. ปฏิบัติตนที่เป็นการส่งเสริมการดำเนินการของประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
7. รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายบทบาทของไทย
ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้
8. ตระหนักถึงความจำเป็นที่ไทยต้องเข้าไปมีบทบาทในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
9. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้

1. ภูมิหลังประชาคมอาเซียน
2. เสาหลักประชาคมอาเซียน
  2.1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  2.2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  2.3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน    
3. บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

ผลการเรียนรู้ที่ 4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกทั้งต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิกอื่นในด้านต่าง ๆ


จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายบทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทยได้ถูกต้อง
2. เห็นความสำคัญของบทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย
3. สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย
4. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนต่อประเทศอื่นได้ถูกต้อง
5. สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่อง บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอื่น
6. สืบค้นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอื่นได้ถูกต้อง

1. บทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย
       1.1. ด้านการเมืองการปกครอง
      1.2. ด้านเศรษฐกิจ
      1.3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
      1.4. ด้านสิทธิมนุษยชน
      1.5. ด้านสิ่งแวดล้อม
2. บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอื่น
      2.1. ด้านการเมืองการปกครอง
      2.2. ด้านเศรษฐกิจ
      2.3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
      2.4. ด้านสิทธิมนุษยชน

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 5  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนในเรื่ององค์กรอาเซียนด้านการดำเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายเกี่ยวกับองค์กรอาเซียนได้
 2. ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรอาเซียน
 3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรอาเซียนได้
 4. อธิบายความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาได้
 5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
 6. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
 7. อธิบายความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับกลุ่มประเทศได้
 8. เห็นคุณค่าและความสำคัญของความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับกลุ่มประเทศ
 9. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับกุล่มประเทศ
10. อธิบายความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศได้
11. เห็นคุณค่าและความสำคัญของความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ
12. สืบค้นข้อมูลและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ

 

1. องค์กรอาเซียน
1.1 การดำเนินงานของอาเซียน
1.2 การตัดสินใจ
1.3 การระงับข้อพิพาท
2. ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน
2.1 ความสัมพันธ์กับประเทศ              คู่เจรจา
2.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
2.3 ความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศ

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องของอาเซียน                                                        8               

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กำเนิดอาเซียนและสมาชิกอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

สัญลักษณ์และธงอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

คำขวัญและเพลงประจำอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

ภาษา ปฏิญญา และวิสัยทัศน์อาเซียน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

กฎบัตรอาเซียน

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน                                                          

10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

บรูไนดารุสซาลาม

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กัมพูชา

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

อินโดนีเซีย

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

ลาว

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

มาเลเซีย

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

พม่า

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

ฟิลิปปินส์

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

สิงคโปร์

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

ไทย

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

เวียดนาม

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาคมอาเซียน

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

ภูมิหลังประชาคมอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

เสาหลักประชาคมอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

บทบาทของอาเซียนต่อประเทศไทย

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกอื่น

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

8

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

ความรู้เรื่ององค์กรอาเซียน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22

ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับกลุ่มประเทศ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24

ความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศ

2

ทดสอบปลายปี/ปลายภาค

 

2

รวม

 

40

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  ส20208  โลกศึกษา                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                        จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________                                         
          ศึกษา สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทวีปต่างๆ ในโลก สังคมโลกของเรา บทบาทและหน้าของพลเมืองในสังคมโลก ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่างๆอิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคมโลก ความเชื่อและค่านิยม มูลเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลก แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก การประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก ความหมายของยุคโลกาภิวัตน์ลักษณะของสังคมยุคโลกาภิวัตน์  และอิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในระดับบุคคล ระดับประเทศและระดับโลก
         โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนำเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์
          เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโลกของเราความเป็นพลเมืองโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ชาติพันธุ์และประชากรโลก สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยมในสังคมโลก รวมทั้งตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมโลก เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมโลกได้อย่างรู้เท่าทันมีประสิทธิภาพ มีสำนึกรับผิดชอบโลก และดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

 

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเรา
 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกของเรา รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี             ในสังคมโลก
 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ในภูมิภาคต่างๆ
 4. วิเคราะห์อิทธิพล ปัญหา และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรโลกรวมทั้งแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆ
 6. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล                         การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข
 7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอย่างเหตุการณ์            ความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อในและค่านิยม มูลเหตุความขัดแย้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก การประสานประโยชน์และ                ความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก
 10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมโลกในระดับต่างๆ

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม. 1–3

ผลการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเรา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปเอเชียได้
2. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปเอเชีย
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปเอเชียได้
4. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปยุโรปได้
5. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปยุโรป
6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปยุโรปได้
7. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปแอฟริกาได้
8. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปแอฟริกา
9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปแอฟริกาได้
10. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้
11. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ
12. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้
13. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาใต้ได้
14. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาใต้
15. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปอเมริกาใต้ได้
16. อธิบายข้อมูลทั่วไปของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย                     และแอนตาร์กติกาได้
17. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียและแอนตาร์กติกา
18.สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียและแอนตาร์กติกาได้

 

1. ทวีปเอเชีย
2. ทวีปยุโรป
3. ทวีปแอฟริกา
4. ทวีปอเมริกาเหนือ
5. ทวีปอเมริกาใต้
6. ทวีปออสเตรเลียและ            โอเชียเนีย
7. แอนตาร์กติกา

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 2   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสังคมโลกของเรา รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่
                         ของพลเมืองที่ดีในสังคมโลก

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายองค์ประกอบของรัฐได้
2. เห็นความสำคัญขององค์ประกอบของรัฐ   
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐได้
4. อธิบายเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้
5. เห็นความสำคัญของสถาบันทางสังคม
6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้
7. อธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกได้
8. เห็นความสำคัญขององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก
9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกได้
10. วิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกได้ถูกต้อง
11. เห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
12. สืบค้น เผยแพร่ข้อมูล และนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกได้ถูกต้อง

 

1. สังคมโลกของเรา
   1) องค์ประกอบของรัฐ
   2) สถาบันทางสังคม
   3) องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก
2. บทบาทและหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคมโลก
  

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                       ของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายความหลากหลายทางทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

    ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

 1. เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ได้

•  ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
   1) ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดล้อม
   2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 4      วิเคราะห์อิทธิพล ปัญหา และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและ
                          สิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรโลก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. วิเคราะห์อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรโลกได้
2. เห็นความสำคัญของอิทธิพลของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลกได้
4. วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้ถูกต้อง
5. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้
7. อธิบายความหมาย หลักการ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้
8. เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9. สืบค้นข้อมูล นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

1. อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก
   1) อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการสร้าง
      ที่อยู่อาศัย
   2) อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
2. ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
3. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
   1) หลักการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   2) แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผลการเรียนรู้ที่ 5  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลก
                         ในภูมิภาคต่าง ๆ                

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 1. อธิบายชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
 2. ตระหนักถึงและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
 3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาค

ต่าง ๆ ได้

 

•  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
   1) ประชากรในทวีปเอเชีย
   2) ประชากรในทวีปยุโรป
   3) ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ
   4) ประชากรในทวีปอเมริกาใต้
   5) ประชากรในทวีปแอฟริกา
   6) ประชากรในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 6          วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  
                             การเปลี่ยน-แปลงประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

 1. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อ

อัตลักษณ์ของบุคคลได้ถูกต้อง
2. ตระหนักถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อ               อัตลักษณ์ของบุคคล
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อ อัตลักษณ์ของบุคคลได้ถูกต้อง
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาประชากรโลกได้ถูกต้อง
5. ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาประชากรโลก
6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาประชากรโลกได้

1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์               ของบุคคล
2. การเปลี่ยนแปลงประชาชากรและปัญหาประชากรโลก
   1) การเปลี่ยนแปลงประชากร
   2) ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

ผลการเรียนรู้ที่ 7          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย แนวคิด หลักการ และ
   การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกได้
2. เห็นความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมโลก และปฏิบัติตนที่เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสม

•  สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
1)    ความหมายของสิทธิมนุษยชน
2)แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน
3)    การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4)    แนวทางการแก้ปัญหาการละเมิด
   สิทธิมนุษยชน

ผลการเรียนรู้ที่ 8          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคมโลก ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมโลก รวมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมโลกได้
2. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมโลกได้
3. เสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคมโลกได้
4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคมโลก
5. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมโลกได้

 

•  ความเป็นธรรมในสังคมโลก
1)    ความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคม
2) ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรม
   ในสังคมโลก
3)    แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ผลการเรียนรู้ที่ 9          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและค่านิยม มูลเหตุของความขัดแย้ง                ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลก แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก รวมทั้งการประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของความเชื่อ ค่านิยม และมูลเหตุของความขัดแย้งได้
2. ตระหนักถึงความสำคัญของความเชื่อ ค่านิยม และมูลเหตุของความขัดแย้ง
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และมูลเหตุของความขัดแย้งได้
4. อธิบายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้

 1. ตระหนักถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

6. สืบค้น อภิปราย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้
7. อธิบายเกี่ยวกับการประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกได้
8. เห็นความสำคัญของการประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก
9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกได้

1. ความเชื่อและค่านิยม
2. มูลเหตุของความขัดแย้ง
1) การแข่งขันทางอาวุธ
2) ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์
3) ความแตกต่างทางด้านสังคมวัฒนธรรม
3. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลก
1) สงครามโลกครั้งที่ 1
2) สงครามโลกครั้งที่ 2
3) สงครามเย็น
4) สงครามในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
4. แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก
1) การแก้ไขโดยสันติวิธี
2) การแก้ไขโดยการบีบบังคับ
3) การแก้ไขโดยการใช้กำลัง
5. การประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญของโลก
1) องค์การสันนิบาตชาติ
2) องค์การสหประชาชาติ

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 10  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคม
                     ยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในระดับต่าง ๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้
2. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสังคมยุคโลกาภิวัตน์
3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. วิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลกได้
5. ตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในระดับต่าง ๆ
6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของโลกา            ภิวัตน์ต่อสังคมโลกในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

1.       ความหมายของยุคโลกาภิวัตน์
2.       ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์
3.       อิทธิพลของโลกาภิวัตน์
ต่อสังคมโลก
   1) อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระดับบุคคล
   2) อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระดับประเทศ
   3) อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ระดับโลก

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
 (รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม. 1­3)

หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเรา

1. ทวีปเอเชีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทวีปยุโรป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทวีปแอฟริกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทวีปอเมริกาเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทวีปอเมริกาใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทวีปออสเตรีเลียและโอเชียเนีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แอนตาร์กติกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเป็นพลเมืองโลก

1. สังคมโลกของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

1. ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก

 

 

 

 

 

 

3. ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

4. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาติพันธุ์และประชากรโลก

1. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล

 

 

 

 

 

 

3. การเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาประชากรโลก

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาโลกศึกษา
ส 20208   โลกศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                               จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้/ข้อที่

เวลา
(ชั่วโมง)

 

น้ำหนัก
(คะแนน)

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเรา

1

6

10

2

ความเป็นพลเมืองโลก

2

4

10

3

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

3, 4

6

10

4

ชาติพันธุ์และประชากรโลก

5, 6

6

10

สอบกลางภาค  (Midterm)

1,2,3,4,5,6

1

15

5

สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

7, 8

6

10

6

ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยมในสังคมโลก

9

6

10

7

สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

10

4

10

สอบปลายภาค (Final)

7,8,9,10

1

15

 

รวม

 

40

 

100

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาโลกศึกษา ส20208

หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกของเรา

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ทวีปเอเชีย

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ทวีปยุโรป

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

ทวีปแอฟริกา

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

ทวีปอเมริกาเหนือ

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

ทวีปอเมริกาใต้

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และแอนตาร์กติกา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ความเป็นพลเมืองโลก

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

องค์ประกอบของรัฐ

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

สถาบันทางสังคม

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในสังคมโลก

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อประชากรโลก

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

ปัญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมของโลก
ในปัจจุบัน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชาติพันธุ์และประชากรโลก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรโลก
ในภูมิภาคต่าง ๆ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกและปัญหาประชากรโลก

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  19

ความเป็นธรรมในสังคมโลก

3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยมในสังคมโลก

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

ความเชื่อ ค่านิยม และมูลเหตุความขัดแย้ง

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกและแนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22

การประสานประโยชน์และความร่วมมือครั้งสำคัญในสังคมโลก

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

ความหมายและลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24

อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก

2

ทดสอบกลางภาค/ปลายภาค

2

รวม

40

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  ส20203 กฎหมายน่ารู้                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                        จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
          ศึกษากระบวนการทำกฎหมายโดยสังเขป  เพื่อให้รู้  เข้าใจที่มาของกฎหมาย  กระบวนการจัดทำและการบังคับใช้กฎหมาย
ศึกษา  วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  และแนวทางการแก้ไข ศึกษา  วิเคราะห์  และสามารถปฏิบัติตนตามการบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อให้ตระหนักใน ความสำคัญของกฎหมายและ นำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและแนะนำผู้อื่นได้

 

ผลการเรียนรู้
1.บอกความหมาย ความสำคัญของกฎหมายที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.อธิบายกระบวนการจัดทำและการบังคับใช้กฎหมายได้
3.วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ และสามารถปฏิบัติตนตามการบังคับใช้กฎหมาย
4.นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและแนะนำผู้อื่นได้

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชากฎหมายน่ารู้  รหัสวิชา ส20203     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1

ความหมาย ความสำคัญของกฎหมาย

1.บอกความหมาย ความสำคัญของกฎหมายได้

2

กฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

2.อธิบายกฎหมายลักษณะครอบครัวและการบังคับใช้กฎหมายได้

3

กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

3.อธิบายลักษณะสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้

4

กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน

4.บอกความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนได้

5

กฎหมายสำคัญของประเทศ

5.อธิบายกระบวนการบังคับใช้กฎหมายสำคัญของประเทศได้

6

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม

6.ปฏิบัติตนตามการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมและแนะนำผู้อื่นได้

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม                 กฎหมายน่ารู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
ผลการเรียนรู้ที่ 1  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความสำคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายของกฎหมายได้
2. ระบุที่มาของกฎหมายได้
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับศาสนา
4. ระบุที่มาของกฎหมายไทย
5. วิเคราะห์ความสำคัญของกฎหมายได้

1. ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย
2. ที่มาของกฎหมาย
3. ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี
4. ที่มาของกฎหมายไทย

 

ผลการเรียนรู้ที่ 2  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการดำเนินคดี  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการตรากฎหมายได้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตรากฎหมายประเภทต่าง ๆ ได้
3. บอกวิธีการมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายของประชาชนได้
4. บอกขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการดำเนินคดีได้

1. การตรากฎหมาย
1.1 การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
1.2 การตราพระราชบัญญัติ
1.3 การตราพระราชกำหนด
1.4 การตราพระราชกฤษฎีกา
1.5 การตรากฎกระทรวง
1.6 การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
1.7 การมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมายของประชาชน
2. กระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการดำเนินคดี
2.1 ศาลยุติธรรม
2.2 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2.3 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
2.4 กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชนได้
2. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนทางแพ่งได้
3. อธิบายความหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนทางอาญาได้
4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระหว่างความรับผิดของเด็กทางอาญาและทางแพ่งได้
5. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษาได้
6. ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

1. กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน
1.1 ความสามารถของบุคคล
1.2 ความสามารถของเด็กและเยาวชน
2. กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนทางแพ่ง
3. กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนทางอาญา
4. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
5. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤติ การแต่งกาย และจรรยามารยาทของนักเรียนและนักศึกษา
5.1 การคุ้มครองความประพฤติ
5.2 การแต่งกายและจรรยามารยาทของนักเรียนและนักศึกษา

ผลการเรียนรู้ที่ 4  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของหลักกฎหมายแพ่ง เช่น นิติกรรม สัญญา ครอบครัว มรดก ทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้
2. อธิบายความหมายของคำว่า นิติกรรม และคำว่า สัญญา ได้
3. ยกตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าเป็นนิติกรรมได้
4. อธิบายความหมายของนิติกรรมซึ่งตกเป็นโมฆะ และนิติกรรมซึ่งตกเป็นโมฆียะได้
5. ยกตัวอย่างการกระทำที่ถือเป็นสัญญา และประเภทสัญญาที่สำคัญ ๆ ได้
6. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว มรดก และทรัพย์สินได้
7. ระบุปัญหาอันเกิดจากการขาดความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว มรดก และทรัพย์สินได้

 

1. ความหมายของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ลักษณะการกระทำผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่ง
3. นิติกรรม สัญญา
3.1 นิติกรรม
3.2 สัญญา
3.3 ตัวอย่างสัญญาที่สำคัญ
4. ครอบครัว
4.1 การหมั้น
4.2 การสมรส
4.3 ทรัพย์สินของสามีภรรยา
4.4 บิดามารดากับบุตร
5. กฎหมายเกี่ยวกับมรดก
5.1 ผู้มีสิทธิรับมรดก
5.2 ผู้รับพินัยกรรม
5.3 การทำพินัยกรรม
5.4 ผู้จัดการมรดก
6. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ผลการเรียนรู้ที่ 5 รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายอาญา และสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายขอกฎหมายอาญาได้
2. จำแนกประเภทโทษทางอาญาได้
3. จำแนกประเภทการกระทำผิดทางอาญาได้ 
4. ยกตัวอย่างการกระทำผิดทางอาญาได้
5. อธิบายความผิดของผู้ก่ออาชญากรรมได้
6. วิเคราะห์ความแตกต่างของการกระทำผิดและการรับโทษทางอาญาได้

1. ความหมายของกฎหมายอาญา
2. การกระทำความผิดทางอาญา
– หลักในการพิจารณาการกระทำความผิดทางอาญา
3. ผู้กระทำความผิดทางอาญา
4. ประเภทของความผิดทางอาญา
4.1 ความผิดในแง่ของกฎหมาย
4.2 ความผิดในแง่ของการกระทำ
4.3 ความผิดที่มีผลปรากฏและไม่มีผลปรากฏ
4.4 ความผิดธรรมดาและความผิดซ้ำซ้อน
4.5 ความผิดในแง่เจตนา
5. โทษและการรับโทษทางอาญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 6  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม และสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกหน้าที่ของบุคคลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรและกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้
2. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้
3. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกได้
4. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหยได้
5. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้
6. ระบุได้ว่าการกระทำใดขัดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

1. กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
2. กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
2.1 การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สถานะของบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 บทลงโทษ
3. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
3.1 การใช้รถ
3.2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
3.3 การใช้ทางเดินรถ
3.4 คนเดินเท้า
4. กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
4.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
4.2 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4.3 สารระเหย
5. กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
5.1 โบราณสถาน
5.2 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
5.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 7  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กได้
2. ปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองเด็กได้อย่างถูกต้อง
3. บอกวิธีปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้
4. เห็นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
5. อธิบายสาระสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้
6. ปฏิบัติตนตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง

 

1. กฎหมายคุ้มครองเด็ก
1.1 การสงเคราะห์เด็ก
1.2 การคุ้มครองเด็ก
1.3 การปฏิบัติต่อเด็ก
1.4 การส่งเสริมความประพฤติเด็ก
2. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
2.2 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3.1 ความหมายและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
3.3 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 

ผลการเรียนรู้ที่ 8 รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ได้
2. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้
3. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
4. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบได้

1. กฎหมายป่าไม้
2. กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
3. กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ            ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

ผลการเรียนรู้ที่ 9  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายและจำแนกประเภทของกฎหมายแรงงานได้
2. บอกสิทธิทั่วไปของนายจ้างและลูกจ้างที่มีต่อกันได้
3. ระบุความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายภาษีอากรได้
4. จำแนกประเภทของภาษีเงินได้ได้
5. บอกหน้าที่ของชายไทยเกี่ยวกับการรับราชการทหารได้
6. ระบุความจำเป็นและสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนได้
7. ระบุความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

1. กฎหมายแรงงาน
1.1 การใช้แรงงานทั่วไป
1.2 การใช้แรงงานหญิง
1.3 การใช้แรงงานเด็ก
1.4 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
2. กฎหมายภาษีอากร
2.1 ความหมายของภาษีอากร
2.2 ประเภทของภาษีอากร
2.3 อากรแสตมป์
3. กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
3.1 ทหารกองเกิน
3.2 ทหารกองประจำการ
3.3 ทหารกองหนุน
3.4 ทหารประจำการ
4. กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
4.1 ความหมายของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนส่วนบุคคล
4.2 การขออนุญาตมีอาวุธปืน
4.3 การครอบครองอาวุธปืนของผู้อื่น
4.4 การพกพาอาวุธปืน
4.5 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
4.6 การเพิกถอนใบอนุญาต
5. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.1 การตรวจสอบทรัพย์สิน
5.2 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
5.3 การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
5.4 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

ผลการเรียนรู้ที่ 10    รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายประกอบที่สำคัญ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายของรัฐธรรมนูญได้  
2. บอกฐานะของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญได้
3. บอกสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยได้
4. บอกความหมายของอำนาจอธิปไตยได้
5. บอกองค์ประกอบและหน้าที่ของรัฐสภาได้
6. อธิบายความหมายของพรรคการเมืองได้
7. จำแนกประเภทการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้
8. บอกคุณสมบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
9. อธิบายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินได้

1. รัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
3. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภา
4. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
4.1 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
4.2 ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
4.3 ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การตรากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการดำเนินคดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการจัดทำกฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

 

เวลา/
จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

ความหมาย ความสำคัญ และที่มาของกฎหมาย

1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี และที่มาของกฎหมายไทย

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การตรากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และขั้นตอนการดำเนินคดี

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

การตรากฎหมาย

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการดำเนินคดี

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเด็กและเยาวชนทางแพ่งและทางอาญา

 

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤติ การแต่งกาย และจรรยามารยาทของนักเรียนและนักศึกษา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

กฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน

4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

ความหมายของกฎหมายแพ่ง ลักษณะการกระทำผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางแพ่ง

1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

นิติกรรม สัญญา

1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว มรดก และทรัพย์สิน

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

ความหมายของกฎหมายอาญาและโทษทางอาญา

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

การกระทำความผิดทางอาญาและผู้กระทำความผิดทางอาญา

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

ประเภทของความผิดทางอาญา

1

 

สอบกลางภาค

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

 

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

กฎหมายคุ้มครองเด็ก

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24

กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองประเทศ

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

รัฐธรรมนูญ

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26

กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกรัฐสภา

1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน

1

 

สอบปลายภาค

1

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง  2  รหัสวิชา ส30210          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                          จำนวน  1.0 หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศโดยสามารถนำเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้า  และบริการ  อย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การอธิบาย
ตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน  

ผลการเรียนรู้
 1.  ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
 2.  นำเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม                 การค้า  และบริการ  อย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
รายวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง  2   รหัสวิชา  ส30210         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

 

หน่วยการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

1.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม  ของประเทศ

1.ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มีต่อเศรษฐกิจ  สังคม  ของประเทศ

2.

กระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้า  และบริการ 

 2.นำเสนอกระบวนการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การค้า  และบริการ  อย่างเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน

3.

ความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน  

3.อธิบาย คุณค่าความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน  

4.

การแก้ปัญหา ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน  

4.นำเสนอกระบวนการการแก้ปัญหา                    ของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน  

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้

 

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่

1

2

3

4

5

6

7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   ระบบเศรษฐกิจของไทย

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
  การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

 

หน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จำนวนชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เศรษฐกิจพอเพียง

11

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

เกษตรทฤษฎีใหม่

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ระบบเศรษฐกิจของไทย

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

ระบบเศรษฐกิจ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

ภาวะเศรษฐกิจของไทย

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการพัฒนา

3

 

แบบทดสอบกลางภาค (Midterm)

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศไทย

10

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาประเทศ

3

แบบทดสอบปลายภาค  (Final)

2

รวม

40

 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม เศรษฐกิจพอเพียง ม. 4

ผลการเรียนรู้ที่ 1   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. อธิบายความเป็นมา ปรัชญาและแนวคิด และการจัดการที่ดินและแหล่งน้ำตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ได้
3. บอกแนวทางการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
– ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรทฤษฎีใหม่
2.1 ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่
2.2 ปรัชญาและแนวคิดของทฤษฎีใหม่
2.3 การจัดการที่ดินและแหล่งน้ำตามแนวคิดทฤษฎีใหม่      
3. การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
     ในชีวิตประจำวัน
3.2 การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ
3.3 ตัวอย่างบุคคลตัวอย่าง

ผลการเรียนรู้ที่ 2   รู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง      โครงการตามพระราชดำริ และนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
2. วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
3. นำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

1. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ผลการเรียนรู้ที่ 3  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาของระบบเศรษฐกิจของไทย
                   และแนวทางการแก้ไข


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. อธิบายระบบเศรษฐกิจของไทยและกลไกราคากับระบบเศรษฐกิจได้
3. ระบุปัญหาเศรษฐกิจของไทยและแนวทาง
   การพัฒนาได้

1. ระบบเศรษฐกิจ
   1.1 ความหมายและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ
   1.2 ระบบเศรษฐกิจของไทย
   1.3 การเลือกจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
   1.4 กลไกราคากับระบบเศรษฐกิจ
2. ปัญหาเศรษฐกิจของไทยและแนวทาง                การพัฒนา
   2.1 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย
   2.2 แนวทางการพัฒนา

 

ผลการเรียนรู้ที่ 4  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
   ในปีที่ผ่านมาได้
2. วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

• ภาวะเศรษฐกิจของไทย
1. ภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมา
2. แนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 5  รู้และเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. บอกความหมายและความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งหน่วยงานวางแผนชาติได้
2. อธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมาได้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.2 ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.3 หน่วยงานวางแผนชาติ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา
2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.3 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 6 รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้
2. บอกผลการพัฒนาในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้

•  การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับปัจจุบัน

 1. ผลการพัฒนาในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่ 7  รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่วน


จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. อธิบายแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. ระบุแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงต่าง ๆ ได้
3. บอกแนวทางการนำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
   มาใช้ในการพัฒนาประเทศของภาครัฐได้

1. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 การยอมรับและเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ภาคส่วนในสังคมประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การพัฒนาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติของภาครัฐ
1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาประเทศ
2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2.2 การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกระทรวงต่าง ๆ
2.3 บทบาทสำคัญของภาครัฐต่อการพัฒนาประเทศ
2.4 การนำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปปฏิบัติของหน่วยงานตัวอย่าง
2.5 การพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญในช่วงหลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชา อาเซียนศึกษา   รหัสวิชา  ส 30212          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลาเรียน  40  ชั่วโมง                                      จำนวน  1.0  หน่วยกิต
_________________________________________________________________________
       ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลความรู้พื้นฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน สมาชิกอาเซียน ขั้นตอนการดำเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน ธงชาติ              ตราประจำแผ่นดินสภาพภูมิอากาศ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย การจัดตั้งประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  อาเซียน+3 อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า
         โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนัก เห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

    ผลการเรียนรู้

  หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
  รายวิชา อาเซียนศึกษา   รหัสวิชา ส 30212             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

  ที่

   

  หน่วยการเรียนรู้

   

  ผลการเรียนรู้

  1.

  ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

  1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียน               ในเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน สมาชิกอาเซียน อัตลักษณ์ สัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์ กฎบัตรอาเซียน

  2.

   

  ประเทศสมาชิกอาเซียน

  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่อง              ธงชาติ ตราประจำแผ่น สภาพภูมิอากาศ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย

  3.

  ประชาคมอาเซียน

  3.รู้และเข้าการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและ                เสาหลักประชาคมอาเซียน

  4.

  บทบาทของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

  4.รู้และเข้าใจการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ บทบาทของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

  5.

  อนาคตของอาเซียน

  5.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้าและอนาคตของอาเซียน

   

   

   

  ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้                                     รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม. 4–6
  ผลการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของอาเซียน
                   การก่อตั้งอาเซียน สมาชิกอาเซียน การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงานของอาเซียน
                   อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน และกฎบัตร
                   อาเซียน


  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียน
     การก่อตั้งอาเซียน และสมาชิกอาเซียนได้
  2. เห็นความสำคัญของประวัติความเป็นมาของ
     อาเซียน การก่อตั้งอาเซียน และสมาชิกอาเซียน
  3. สืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
     ของอาเซียน การก่อตั้งอาเซียน และสมาชิก
     อาเซียนได้
  4. อธิบายเกี่ยวกับการบริหารและขั้นตอนการ
      ดำเนินงานของอาเซียนได้
  5. เห็นความสำคัญของการบริหารและขั้นตอน
     การดำเนินงานของอาเซียน
  6. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและขั้นตอน
     การดำเนินงานของอาเซียนได้
  7. บอกอัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียนได้
  8. เห็นคุณค่าและความสำคัญของอัตลักษณ์และ
     สัญลักษณ์อาเซียน
  9. สืบค้นข้อมูลและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
  10. อธิบายปฏิญญาและวิสัยทัศน์อาเซียนได้
  11. เห็นคุณค่าและความสำคัญของปฏิญญาและวิสัยทัศน์อาเซียน
  12. มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับปฏิญญาและวิสัยทัศน์อาเซียน
  13. อธิบายกฎบัตรอาเซียนได้
  14. เห็นความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน
  15. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนได้

  1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
  2. การก่อตั้งอาเซียน
  2.1 วัตถุประสงค์
  2.2 หลักการ
  2.3 กลไกการบริหารของอาเซียน
  3. สมาชิกอาเซียน
  4. การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงาน
  4.1 ประธานอาเซียน
  4.2 บทบาทของประธานอาเซียน
  4.3 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน
  5. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน
  5.1 อัตลักษณ์ของอาเซียน
  5.2 คำขวัญของอาเซียน
  5.3 ธงอาเซียน
  5.4 ดวงตราอาเซียน
  5.5 วันอาเซียน
  5.6 เพลงประจำอาเซียน
  6. ปฏิญญาอาเซียน
  7. วิสัยทัศน์อาเซียน
  8. กฎบัตรอาเซียน
  8.1 ความหมายและความสำคัญของกฎบัตรอาเซียน
  8.2 สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน

  ผลการเรียนรู้ที่ 2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธงชาติ สัญลักษณ์ของประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และสังคมและ
                   วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้


  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ-
     พระเจ้าอยู่หัวได้
  2. วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้
  3. นำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ-
     พระเจ้าอยู่หัวและแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็น
     แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

  – ประเทศสมาชิกอาเซียน
     1) กัมพูชา
    2) อินโดนีเซีย
    3) ลาว
    4) มาเลเซีย
    5) พม่า
    6) ฟิลิปปินส์
    7) สิงคโปร์
    8) ไทย
    9) เวียดนาม
  10) บรูไนดารุสซาลาม 

  ผลการเรียนรู้ที่ 3  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเ

  จัดตั้งประชาคมอาเซียนและเสาหลักประชาคมอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน


  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายและวิเคราะห์ภาพรวมการจัดตั้งประชาคม
     อาเซียนได้ถูกต้อง
  2. เห็นความสำคัญการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  3. สืบค้นข้อมูลการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  4. อธิบายและวิเคราะห์ภูมิหลังและการดำเนินงาน
     ของ 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนได้ถูกต้อง
  5. เห็นความสำคัญของ 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน
  6. สืบค้นข้อมูลการดำเนินการของ 3 เสาหลัก
     ประชาคมอาเซียน
  7. อธิบายและวิเคราะห์บทบาทของไทยในการ
     จัดตั้งประชาคมอาเซียนได้ถูกต้อง
  8. เห็นความสำคัญของบทบาทของไทยในการจัดตั้ง
     ประชาคมอาเซียน
  9. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการจัดตั้ง
     ประชาคมอาเซียน

  1. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
       • แนวทางในการสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  2. เสาหลักประชาคมอาเซียน
     2.1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
     2.2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     2.3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  3. บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
     3.1. บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
     3.2. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14–19

  ผลการเรียนรู้ที่ 4 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน


  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระการเรียนรู้

   1. อธิบายภูมิหลังของประชาคมอาเซียนได้                                                                
   2. เห็นความสำคัญของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
   3. วิเคราะห์ถึงสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้
   4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
   5. เห็นคุณค่าของบทบาทที่กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนมีต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิก
   6. วิเคราะห์บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกได้
   7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน+3 และความร่วมมือในเวทีการประชุม                สุดยอดเอเชียตะวันออก
   8. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของอาเซียน+3 และความร่วมมือในเวที                การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
   9. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียน+3 และความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
  10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
  11. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศ            คู่เจรจา (A)
  12. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (P)
  13. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (K)
  14. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (A)
  15. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (P)
  16. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ (K)
  17. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ (A)
  18. วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ (P)

  • อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอก
      1) บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
    2) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
    3) ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 5 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้าในเรื่องสิ่งที่ท้าทายและอนาคต
                        ของ อาเซียนในทศวรรษหน้า


  จุดประสงค์การเรียนรู้

  สาระการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์สิ่งท้าทายของอาเซียนได้
  2. เห็นความสำคัญของสิ่งท้าทายของอาเซียน
  3. มีความสนใจศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งท้าทายของอาเซียน
  4. วิเคราะห์เกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้าได้ถูกต้อง
  5. ตระหนักถึงอนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้า
  6. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้า

   

  1. สิ่งท้าทายของอาเซียน
  2. อนาคตของอาเซียน          ในทศวรรษหน้า                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
   (รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม. 4­6)

  ผลการเรียนรู้
  หน่วยการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้

  1

  2

  3

  4

  5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานอาเซียน                                                   

  1. ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

   

   

   

   

  2. การก่อตั้งอาเซียน

   

   

   

   

  3. สมาชิกอาเซียน

   

   

   

   

  4. การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงานของอาเซียน

   

   

   

   

  5. อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน

   

   

   

   

  6. ปฏิญญาอาเซียน

   

   

   

   

  7. วิสัยทัศน์อาเซียน

   

   

   

   

  8. กฎบัตรอาเซียน

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน

  1. บรูไนดารุสซาลาม

   

   

   

   

  2. กัมพูชา

   

   

   

   

  3. อินโดนีเซีย

   

   

   

   

  4. ลาว

   

   

   

   

  5. มาเลเซีย

   

   

   

   

  6. พม่า

   

   

   

   

  7. ฟิลิปปินส์

   

   

   

   

  8. สิงคโปร์

   

   

   

   

  9. ไทย

   

   

   

   

  10. เวียดนาม

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาคมอาเซียน

  1. การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

   

   

   

   

  2. เสาหลักประชาคมอาเซียน

   

   

   

   

  3. บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

   

   

   

   

  ผลการเรียนรู้
  หน่วยการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้

  1

  2

  3

  4

  5

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

  1. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน

   

   

   

   

  2. บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน

   

   

   

   

  2. ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า

  1. สิ่งที่ท้าทายของอาเซียน

   

   

   

   

  2. อนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้า

   

   

   

   

  โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้

  หน่วยการเรียนรู้/
  แผนการจัดการเรียนรู้

  เรื่อง

  เวลา/จำนวนชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องของอาเซียน                                                                        8

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

  ความเป็นมาของอาเซียนและสมาชิกอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

  การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงานของอาเซียน

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

  อัตลักษณ์และสัญลักษณ์อาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

  ปฏิญญาและวิสัยทัศน์อาเซียน

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

  กฎบัตรอาเซียน

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน                                                         

  10

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

  บรูไนดารุสซาลาม

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

  กัมพูชา

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

  อินโดนีเซีย

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

  ลาว

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

  มาเลเซีย

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

  พม่า

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

  ฟิลิปปินส์

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

  สิงคโปร์

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

  ไทย

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

  เวียดนาม

  1

   

  สอบกลางภาค

  1

  หน่วยการเรียนรู้/
  แผนการจัดการเรียนรู้

  เรื่อง

  เวลา/จำนวนชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประชาคมอาเซียน

  6

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

  การจัดตั้งประชาคมอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

  เสาหลักประชาคมอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

  บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน

  10

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

  บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

  อาเซียน+3 และอาเซียน+6

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22

  อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

  อาเซียนกับสหภาพยุโรป

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24

  อาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ

  1

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

  สิ่งท้าทายของอาเซียน

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26

  อนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้า

  2

  ทดสอบปลายปี/ปลายภาค

   

  1

  รวม

   

  40

   

  คำอธิบายรายวิชา
  ส 30209 โลกศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               จำนวน 1 หน่วยกิต         เวลา 40 ชั่วโมง
  ........................................................................................................................................
  คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องโลกของเราเกี่ยวกับทวีปต่าง ๆ ในโลก สังคมโลกเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชากรโลกเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลก ความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข ค่านิยมและความเชื่อในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมาย
  ของค่านิยมและความเชื่อ อิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ลัทธิความเชื่อในสังคมโลก สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลกเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บทบาทขององค์กร              ด้านสิทธิมนุษยชน ความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคม ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์ ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในด้านต่าง ๆ
         โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนำเสนอข้อมูล และวิธีการทางประวัติศาสตร์
         เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโลกของเรา สังคมโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ประชากรโลก ค่านิยมและความเชื่อในสังคมโลกสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก รวมทั้งตระหนักถึงอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมโลก เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมโลกได้อย่างรู้เท่าทันมีประสิทธิภาพ มีสำนึกรับผิดชอบโลก และดำรงอยู่ร่วมกัน
  อย่างสันติสุข

   

  ผลการเรียนรู้

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของทวีปต่าง ๆ ในโลกของเรา
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐสถาบันทางสังคมและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก
  3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาค
       ต่าง ๆ
  4. วิเคราะห์อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลกปัญหาสิ่งแวดล้อม
       โลก รวมทั้ง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาค
        ต่าง ๆ
  6. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล  การเปลี่ยนแปลงของ
        ประชากรโลก ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข
  7.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค่านิยมและความเชื่อ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยม 
       และความเชื่อต่อพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเชื่อในสังคมโลก
  8.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
        การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
  9.  วิเคราะห์ความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคม ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม
       รวมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
  10. รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้ง
        ในสังคมโลก รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก
  11. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง
       วิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกในด้านต่าง ๆ

   

   

   

  รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้

   

  ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
  รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม. 4-6

  ผลการเรียนรู้ที่ 1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของทวีปต่าง ๆ ในโลกของเรา

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปต่าง ๆ ของโลกได้
  2. เห็นความสำคัญของการศึกษาข้อมูลทั่วไป
       ของทวีปต่าง ๆ ของโลก
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป             ของทวีปต่าง ๆ ของโลกได้

   

  1. ทวีปเอเชีย
     1) ลักษณะทางกายภาพ
     2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  2. ทวีปยุโรป
     1) ลักษณะทางกายภาพ
     2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  3. ทวีปแอฟริกา
     1) ลักษณะทางกายภาพ
     2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  4. ทวีปอเมริกาเหนือ
     1) ลักษณะทางกายภาพ
     2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  5. ทวีปอเมริกาใต้
     1) ลักษณะทางกายภาพ
     2) ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
  6. ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
     1) ออสเตรเลีย
     2) นิวซีแลนด์
     3) ปาปัวนิวกินี
     4) ดินแดนโอเชียเนีย
  7. แอนตาร์กติกา

   

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 2          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของรัฐ สถาบันทางสังคม และองค์กร              
                                ที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายองค์ประกอบของรัฐได้
  2. เห็นความสำคัญขององค์ประกอบแต่ละอย่างของรัฐ
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ            ของรัฐได้
  4. อธิบายเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้
  5. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้
  7. อธิบายเกี่ยวกับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกได้
  8. เห็นคุณค่าและความสำคัญขององค์กรที่มีบทบาทสำคัญ                 ในสังคมโลก
  9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกได้

  1. องค์ประกอบของรัฐ
     1) ประชากร
     2) พื้นที่หรืออาณาเขต
     3) รัฐบาล
     4) อธิปไตย
  2. สถาบันทางสังคม
  3. องค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ในสังคมโลก
     1) องค์การสหประชาชาติ
     2) องค์การการค้าโลก
     3) องค์การผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปก
     4) สหภาพยุโรป
     5) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
        หรือนาโต
     6) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

   

   

   

   

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 3          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
                                โลกในภูมิภาคต่าง ๆ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
  2. เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

  1. ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก ในภูมิภาคต่างๆ
     1) ทวีปเอเชีย
     2) ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
     3) ทวีปยุโรป
     4) ทวีปแอฟริกา
     5) ทวีปอเมริกาเหนือ
     6) ทวีปอเมริกาใต้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 4          วิเคราะห์อิทธิพลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก ปัญหา  
                          สิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   
  สาระการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์อิทธิพลทรัพยากรธรรมชาติ                 และสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลกได้
  2. เห็นความสำคัญของอิทธิพลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 ต่อประชากรโลก
  3.. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอิทธิพลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก
  4. วิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโลกได้ถูกต้อง
  5. ตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
  7. อธิบายความหมาย หลักการและแนวทาง           ในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                    และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้
  8. เห็นความสำคัญของแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              อย่างยั่งยืน
  9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ           และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   

  1. อิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติ                     และสิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก
     1)    อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการสร้าง              ที่อยู่อาศัย
     2)    อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต                          และการประกอบอาชีพ
  2. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
     1)    สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร               ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
     2)    ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                 และสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
  3. แนวทางและหลักการการพัฒนาทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     1)    หลักการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     2)    แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา              ที่ยั่งยืน

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 5          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของประชากรโลกและความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายชาติพันธุ์และความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
  2. เห็นความสำคัญของชาติพันธุ์และความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธุ์และความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ได้

  1. ชาติพันธุ์ของประชากรโลก
  2. ความหลากหลายของประชากรโลกในภูมิภาคต่าง ๆ        
     1)    ประชากรในทวีปเอเชีย
     2)    ประชากรในทวีปยุโรป
     3)    ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ
     4)    ประชากรในทวีปอเมริกาใต้
     5)    ประชากรในทวีปแอฟริกา
     6)    ประชากรในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 6          วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล
                     การเปลี่ยนแปลงประชากร ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคลได้ถูกต้อง
  2. ตระหนักถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคล
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม                    และวัฒนธรรมต่ออัตลักษณ์ของบุคคลได้ถูกต้อง
  4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประชากรโลกในด้านต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
  5. ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรโลก
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกได้
  7. วิเคราะห์ปัญหาประชากรโลกและเสนอแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง
  8. ตระหนักถึงปัญหาประชากรโลกและเน้นความสำคัญของแนวทางแก้ไข
  9. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาประชากรโลกและแนวทางแก้ไขได้

  1. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม              ต่ออัตลักษณ์ของบุคคล
  2. การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก
  3. ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 7          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค่านิยมและความเชื่อ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมของคนในสังคม และลัทธิความเชื่อในสังคมโลก

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของค่านิยมและความเชื่อ รวมทั้งอิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรมของคนในสังคมได้
  2. เห็นความสำคัญของอิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อ ต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพล           ของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรมของคนในสังคมได้
  4. อธิบายเกี่ยวกับลัทธิความเชื่อในสังคมโลกได้
  5. เห็นความสำคัญของลัทธิความเชื่อในสังคมโลก
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิ              ความเชื่อในสังคมโลกได้

  1. ความหมายของค่านิยมและความเชื่อ
  2. อิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรมของคนในสังคม
  1) ศาสนา
  2) ลัทธิ
  3. ลัทธิความเชื่อในสังคมโลก
  1) ลัทธิเสรีนิยม
  2) ลัทธิสังคมนิยม
  3) ลัทธิคอมมิวนิสต์
  4) ความขัดแย้งระหว่างลัทธิเสรีนิยมกับลัทธิคอมมิวนิสต์
  5) โลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ในโลกปัจจุบัน
  6) การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกคอมมิวนิสต์

  ผลการเรียนรู้ที่ 8          รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน    

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชนได้
  2. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
  3. วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและบทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้
  4. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในสังคมโลกได้

  •  สิทธิมนุษย์ชนในสังคมโลก
  1)    ความหมายของสิทธิมนุษยชน
  2)แนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน
  3)    ปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  4)    บทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 9          วิเคราะห์ความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคมโลก ยกตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเสนอแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นธรรมในสังคมโลกได้
  2. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นธรรม ในสังคมโลก
  3. ปฏิบัติตนที่เป็นการส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
  4. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ                      ความเป็นธรรมในสังคมโลกได้

  •  ความเป็นธรรมในสังคมโลก
  1)    ความสำคัญของความเป็นธรรมในสังคม
  2)    ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคม
  3)    แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 10        รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก ยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งและยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้ถูกต้อง
  2. ตระหนักถึงสาเหตุและปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้
  4. อธิบายแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้ถูกต้อง
  5. เห็นความสำคัญของ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกได้ถูกต้อง

  1. สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก
  2. ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก
     1)    ความขัดแย้งระดับท้องถิ่น
     2)    ความขัดแย้งระดับประเทศ
     3)    ความขัดแย้งระดับนานาชาติ
  3. แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 11   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของยุคโลกาภิวัตน์และลักษณะสังคมโลก                     
                            ในยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก                       
                            ในด้านต่าง ๆ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและลักษณะสังคม                          ยุคโลกาภิวัตน์ได้
  2. เห็นคุณค่าและความสำคัญของสังคมยุคโลกาภิวัตน์
  3. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  4. วิเคราะห์อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองได้
  5. ตระหนักถึงสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้เหมาะสม
  6. สืบค้น นำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพล                ของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

   

  1.       ความหมายของยุคโลกาภิวัตน์
  2.       ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์
  3.       อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก
    1) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม
    2) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์                   ต่อวัฒนธรรม
    3) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์                    ต่อเศรษฐกิจ
    4) อิทธิพลของโลกาภิวัตน์                   ต่อการเมือง

   

   

   

   

   

  โครงสร้างรายวิชา ส 30209 โลกศึกษา
  รายวิชาเพิ่มเติม         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                   จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่

  หน่วยการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้/ข้อที่

  เวลา
  (ชั่วโมง)

  น้ำหนัก
  (คะแนน)

  1

  โลกของเรา

  1

  6

  10

  2

  สังคมโลก

  2

  4

  10

  3

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ของโลก

  3,4

  6

  10

  4

  ประชากรโลก

  5,6

  6

  10

  สอบกลางภาค  (Midterm)

  1,2,3,4,5,6

  1

  20

  5

  ค่านิยมและความเชื่อในสังคมโลก

  7

  4

  5

  6

  สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

  8,9

  4

  5

  7

  ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

  10

  4

  5

  8

  สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

  11

  4

  5

  สอบปลายภาค (Final)

  7,8,9,10,11

  1

  20

  รวม

  40

  100

  ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้
   (รายวิชาเพิ่มเติม โลกศึกษา ม. 6)

  หน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกของเรา

  1. ทวีปเอเชีย

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. ทวีปยุโรป

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. ทวีปอเมริกาเหนือ

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. ทวีปอเมริกาใต้

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. ทวีปแอฟริกา

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. ทวีปออสเตรีเลียและโอเชียเนีย

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. แอนตาร์กติกา

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สังคมโลก

  1. องค์ประกอบของรัฐ

   

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. สถาบันทางสังคม

   

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก

   

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

  1. ความหลากหลายทางทรัพยากธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อม

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

  2. ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
      ในภูมิภาคต่าง ๆ

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

  3. อิทธิพลของของทรัพยากธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมต่อประชากรโลก

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

  4. ปัญหาด้านทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ของโลก

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

  5. แนวทางการพัฒนาทรัพยากธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประชากรโลก

  1. ชาติพันธุ์ของประชากรโลก

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

  2. ความหลากหลายของประชากรโลก
      ในภูมิภาคต่าง ๆ

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

  3. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
      ต่ออัตลักษณ์ของบุคคล

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

  4. การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

  5. ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ค่านิยมและความเชื่อในสังคมโลก

  1. ความหมายของค่านิยมและความเชื่อ

   

   

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

  2. อิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรม
      ของคนในสังคม

   

   

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

  3. ลัทธิความเชื่อในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก

  1. สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

  /

  /

   

   

  2. ความเป็นธรรมในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

  /

  /

   

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปัญหาความขัดแย้ง ในสังคมโลก

  1. สาเหตุของความขัดแย้งในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

   

  2. ตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

   

  3. แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

  1. ความหมายของยุคโลกาภิวัตน์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

  2. ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

  3. อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

  โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
  ส 30209 โลกศึกษา ม. 6


  หน่วยการเรียนรู้/
  แผนการจัดการเรียนรู้

  เรื่อง

  เวลา/
  จำนวนชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         

  โลกของเรา

  6

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

  ทวีปเอเชีย

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

  ทวีปยุโรป

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

  ทวีปอเมริกาเหนือ

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

  ทวีปอเมริกาใต้

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

  ทวีปแอฟริกา

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และแอนตาร์กติกา

  1

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

  สังคมโลก

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

  องค์ประกอบของรัฐ

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

  สถาบันทางสังคม

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

  องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในสังคมโลก

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

  6

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

  ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อมของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

  อิทธิพลของของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ต่อประชากรโลก

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ของโลก

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  1

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  ประชากรโลก

  6

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

  ชาติพันธุ์และความหลากหลายของประชากรโลก
  ในภูมิภาคต่าง ๆ

  3

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่อ                  อัตลักษณ์ของบุคคล

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16

  การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก

  1

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

  ปัญหาประชากรโลกและแนวทางการแก้ไข

  1

  สอบกลางภาค (Midterm)

   

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

  ค่านิยมและความเชื่อในสังคมโลก

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

  อิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อต่อพฤติกรรม
  ของ คนในสังคม

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19

  ลัทธิความเชื่อในสังคมโลก

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

  สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมโลก

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20

  สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21

  ความเป็นธรรมในสังคมโลก

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

  ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22

  สาเหตุตัวอย่างความขัดแย้งในสังคมโลก

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23

  แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลก

  2

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

  สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์

  4

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24

  ลักษณะสังคมยุคโลกาภิวัตน์

  2

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

  อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลก

  2

  สอบปลายภาค ( Final )

   

  ทดสอบกลางภาค/ปลายภาค

  2

  รวม

  40

  หมายเหตุ    จำนวนเวลาเรียนในการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงสามารถปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

   

  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  รายวิชา  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  รหัสวิชา  ส30202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง                                          จำนวน  1.0 หน่วยกิต
  _________________________________________________________________________
            ศึกษาและวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลักกฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญา  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  เพื่อให้รู้  เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักกฎหมายแพ่ง  กฎหมายอาญา  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน  ทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
            ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม  การใช้กฎหมาย  ปัญหาการใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไข  และสามารถปฏิบัติตามได้  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม  การใช้กฎหมาย  ปัญหาการใช้กฎหมาย                และแนวทางแก้ไข และ สามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้

  ผลการเรียนรู้  
            1.  รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายแพ่งกฎหมายเกี่ยวกับ
                 ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  1. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมการใช้กฎหมาย               

  ปัญหาการใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้

   

   

  หน่วยการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
  รายวิชา  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รหัสวิชา  ส30202       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

  ที่

   

  หน่วยการเรียนรู้

   

  ผลการเรียนรู้

  1.

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลัก

  1.รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายหลัก

  2.

  กฎหมายแพ่ง 

  2.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 
     

  3.

  กฎหมายอาญา 

  4.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญา   
   

  4.

  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  5.รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  5.

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  5.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

  6.

  ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม 

  6.เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม 

  7.

  ปัญหาการใช้กฎหมาย

  7.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม  การใช้กฎหมาย               
  ปัญหาการใช้กฎหมายและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้

  8.

  แนวทางแก้ไข

  8.นำเสนอแนวทางแก้ไขและสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมายได้

  ผลการเรียนรู้ที่ 1  ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจำเป็นต่อการดำรงอยู่
                       ของสังคม

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของกฎหมายได้
  2. วิเคราะห์ลักษณะสำคัญของกฎหมายได้
  3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับจารีตประเพณี  ศีลธรรม  และศาสนาได้
  4. วิเคราะห์ได้ว่ากฎหมายมีความสำคัญหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครอบครัว          และสังคมได้
  5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
     และศาสตร์อื่น ๆ ได้

  1. ความหมายของกฎหมาย
  2. ลักษณะสำคัญของกฎหมาย
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ศีลธรรม จารีตประเพณี และกฎหมาย
  4. ความสำคัญของกฎหมาย
  5. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่น

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 2  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย  อันเป็นพื้นฐานสำคัญ
                       ในการศึกษาวิชากฎหมาย  

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายถึงที่มาของกฎหมายหรือบ่อเกิด                   ของกฎหมายได้ 
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายต่าง ๆ ได้
  3. วิเคราะห์ที่มาของกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้
  4. จำแนกระบบกฎหมายที่ใช้อยู่ในบางประเทศ                ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้
  5. บอกที่มาของกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันได้

  1. ที่มาของกฎหมาย
  1.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
  1.2 กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  2. ระบบกฎหมาย
  2.1 ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  2.2 ระบบกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 3  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคมภายในประเทศและสังคมนานาประเทศ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. จำแนกประเภทของกฎหมายตามลักษณะแห่งการใช้ได้
  2. จำแนกประเภทของกฎหมายตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้
  3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติได้
  4. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศได้
  5. ระบุได้ว่ากฎหมายฉบับใดเป็นได้ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายสารบัญญัติ หรือเป็นได้ทั้งกฎหมายมหาชนและกฎหมายวิธีสบัญญัติ

  1. ประเภทของกฎหมายแบ่งตามลักษณะแห่งการใช้กฎหมาย
  1.1 กฎหมายสารบัญญัติ
  1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ
  2. ประเภทของกฎหมายแบ่งตามความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเนื้อหาของกฎหมาย
  2.1 กฎหมายเอกชน
  2.2 กฎหมายมหาชน
  2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 4  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการร่างและการประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1.  อธิบายที่มาของร่างกฎหมายได้
  2.  จำแนกขั้นตอนในการจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้พอสังเขป
  3.  เปรียบเทียบกระบวนการจัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษรของฝ่ายต่าง ๆ ได้
  4.  สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของการร่างและ                   การประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร                  แต่ละฉบับได้
  5.  จำแนกลำดับชั้นหรือลำดับศักดิ์ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้

  1. ที่มาของร่างกฎหมายและการยกร่างกฎหมาย
  2. การพิจารณาและขั้นตอนในการจัดทำกฎหมาย
  2.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
  2.2 กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
  2.3 กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 5 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย             ในสังคมไทย

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายถึงวิธีการประกาศใช้และวันเริ่มบังคับใช้กฎหมายได้
  2. ระบุอาณาเขตและบุคคลที่กฎหมายใช้บังคับได้
  3. สามารถเข้าใจหลักการตีความในกฎหมาย 
  4. บอกประโยชน์ของการอุดช่องว่างในกฎหมายได้
  5. อธิบายถึงการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายได้

  1. การบังคับใช้กฎหมาย
  1.1 การประกาศใช้กฎหมาย
  1.2 วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย
  1.3 อาณาเขตที่กฎหมายใช้บังคับ
  1.4 บุคคลที่กฎหมายใช้บังคับ
  1.5 บุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
  2. การสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย
  2.1 การยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือโดยชัดแจ้ง
  2.2 การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย
  2.3 การยกเลิกกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญ
  2.4 การยกเลิกกฎหมายโดยคำพิพากษาของศาล
  2.5 ผลบางประการของการยกเลิกกฎหมาย

  ผลการเรียนรู้ที่ 6  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยระเบียบแห่งอำนาจรัฐและกำหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. บอกความเป็นมาของรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบันได้
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบับในสาระสำคัญ              ที่เห็นเด่นชัดได้
  3. สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในแต่ละหมวดได้โดยสังเขป
  4. อธิบายหลักเกณฑ์สำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นหลักในการอำนวยการปกครองประเทศ
  5. สรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้

  1. ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย
  2. ความแตกต่างของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบับที่ได้มีการประกาศใช้
  3. สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  4. หลักเกณฑ์สำคัญที่กำหนดไว้                         ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักในการจัดการปกครองประเทศ
  4.1 ฐานะของพระมหากษัตริย์
  4.2 รัฐสภา
  4.3 คณะรัฐมนตรี
  4.4 ตุลาการ
  4.5 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  5. สรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
  5.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
  5.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  5.3 สรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
  5.4 สรุปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 7  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายองค์ประกอบของหลักกฎหมายแพ่ง                ที่สำคัญที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
  2. จำแนกเนื้อหาสาระที่สำคัญของกฎหมายแพ่ง           แต่ละเรื่อง เช่น นิติกรรม บุคคล หนี้                      สัญญาต่าง ๆ ทรัพย์ ครอบครัว และมรดกได้
  3. ระบุหลักเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละเรื่อง                     เช่น หลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย หลักเกณฑ์             การหมั้น ฯลฯ และยกตัวอย่างได้
  4. เปรียบเทียบความเป็นโมฆะและโมฆียะที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละเรื่องได้
  5. ระบุได้ว่าในกฎหมายแต่ละเรื่องผู้ใดมีสิทธิ               และผู้ใดมีหน้าที่

   

  1. การใช้กฎหมายแพ่งเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
  2. กฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่องบุคคล
  2.1 บุคคลธรรมดา
  2.2 นิติบุคคล
  3. นิติกรรม
  3.1 ความหมายของนิติกรรม
  3.2 ประเภทของนิติกรรม
  3.3 สัญญา
  3.4 โมฆะกรรมและโมฆียกรรม
  4. กฎหมาย “หนี้”
  4.1 ความหมายของหนี้
  4.2 วัตถุแห่งหนี้
  4.3 บ่อเกิดแห่งหนี้
  4.4 การบังคับชำระหนี้
  4.5 ความระงับแห่งหนี้
  5. เอกเทศสัญญา
  5.1 ซื้อขาย
  5.2 เช่าทรัพย์
  5.3 เช่าซื้อ
  5.4 กู้ยืมเงิน
  5.5 ค้ำประกัน
  6. ทรัพย์
  6.1 ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน
  6.2 ลักษณะสำคัญของทรัพย์และทรัพย์สิน
  6.3 ประเภทของทรัพย์สิน
  6.4 บุคคลสิทธิ์และทรัพย์สิทธิ์
  6.5 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  7. ครอบครัว
  7.1 การหมั้น
  7.2 การสมรส
  7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริยา
  7.4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  7.5 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  7.6 บิดามารดากับบุตร
  7.7 สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร
  7.8 บุตรบุญธรรม
  8. มรดก
  8.1 ผู้มีสิทธิได้รับมรดก
  8.2 การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
  8.3 ทายาทเสียสิทธิในการรับมรดก
  8.4 พินัยกรรม

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 8 รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาว่ามีความสำคัญในการควบคุมพฤติกรรม              ของบุคคลในสังคมให้เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดและถูกลงโทษ

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของกฎหมายอาญาได้
  2. บอกลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญาได้
  3. จำแนกประเภทโทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญาได้
  4. บอกหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางอาญาได้
  5. วิเคราะห์ลักษณะความผิดอาญาบางลักษณะที่ประชาชนควรรู้ได้

  1. ความหมายของกฎหมายอาญา
  2. ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญา
  3. โทษทางอาญาและความรับผิดทางอาญา
  3.1 โทษทางอาญา
  3.2 ความรับผิดทางอาญา
  4. หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางอาญา
  4.1 ต้องมีการกระทำ
  4.2 ต้องเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนด
  4.3 ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่ให้กระทำได้
  4.4 ผู้กระทำบังคับตนเองได้
  4.5 ผู้กระทำได้กระทำโดยเจตนา
  4.6 ผู้กระทำได้กระทำโดยประมาท
  4.7 การกระทำนั้นไม่มีเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษให้
  5. การพยายามกระทำความผิด
  6. บุคคลผู้กระทำความผิดในทางอาญา
  6.1 ตัวการ
  6.2 ผู้ใช้ให้กระทำความผิด
  6.3 ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด
  7. ความผิดอาญาบางลักษณะที่ประชาชนควรรู้
  7.1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  7.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  7.3 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  8. ความผิดลหุโทษ
  9. อายุความ

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 9  รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน  รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. บอกระเบียบปฏิบัติในการแจ้งการเกิด                      การแจ้งตายได้
  2. ระบุขั้นตอนในการย้ายที่อยู่ได้
  3. อธิบายหลักเกณฑ์ในการแจ้งการสร้างบ้านและการรื้อบ้านได้
  4. ระบุความผิดและโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายทะเบียนราษฎรได้
  5. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎรได้
  6. ระบุคุณสมบัติและขั้นตอนของการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้

  1. การแจ้งเกิด
  1.1 หลักเกณฑ์ของการแจ้งเกิด
  1.2 ความสำคัญของสูติบัตร
  1.3 การเก็บรักษาสูติบัตร
  2. การแจ้งตาย
  3. การย้ายที่อยู่
  4. ทะเบียนบ้าน
  5. การสร้างบ้านและการรื้อบ้าน
  6. กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
  6.1 คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรและหลักเกณฑ์                     ในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
  6.2 การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ไม่ทราบวันเกิด
  6.3 การทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลผู้มีแต่ชื่อตัว แต่ไม่มีชื่อสกุล
  6.4 ความผิดและโทษ

  ผลการเรียนรู้ที่ 10 รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายเนื้อหาสาระที่สำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแต่ละเรื่อง เช่น  การปฏิบัติต่อเด็ก   การสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้  
  2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้
  3. แนะนำให้ผู้อื่นรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนที่จะได้รับ             การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

  1. การปฏิบัติต่อเด็ก
  2. การสงเคราะห์เด็ก
  3. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
  4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
  5. บทกำหนดโทษ

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 11 รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายเนื้อหาสาระที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับ               การคุ้มครองผู้บริโภคแต่ละเรื่อง เช่น  สิทธิของผู้บริโภค              ที่ได้รับการคุ้มครอง
  2. การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ถูกต้อง
  3. แนะนำให้ผู้อื่นรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนที่จะได้รับ             การคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

  1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
  1.2 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  1.3 การคุ้มครองผู้บริโภค
  1.4 การอุทธรณ์
  1.5 บทกำหนดโทษ
  2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

  ผลการเรียนรู้ที่ 12  รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับราชการทหาร  รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารได้อย่างถูกต้อง

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญและความจำเป็น                   ของการรับราชการทหารได้
  2. ระบุขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับ             การรับราชการทหารได้
  3. บอกคุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารได้
  4. จำแนกประเภทของบุคคลผู้ได้รับ                   การผ่อนผันและได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารได้

   

   

  1. ขั้นตอนการเข้ารับราชการทหาร
  1.1 การลงบัญชีทหารกองเกิน
  1.2 การตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน                 ให้เป็นทหารกองประจำการ
  2. บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
  3. บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการ
  4. บุคคลผู้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับ           การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ
  5. บุคคลผู้ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับ            การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ
  6. การเปลี่ยนแปลงตำบลที่อยู่ ชื่อตัว หรือชื่อสกุล

   

   

   

   

   

   

   

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 13 รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและแนะแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสังคมไทยและสังคมโลก

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. บอกความหมายของยาเสพติดให้โทษได้
  2. จำแนกประเภทของยาเสพติดให้โทษได้
  3. ระบุอันตรายและลักษณะของผู้ติดยาเสพติด              ให้โทษบางประเภทได้
  4. ยกตัวอย่างการกระทำความผิดและอัตราโทษ ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษได้
  5. วิเคราะห์โทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษได้
  6. บอกแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา               ยาเสพติดให้โทษในสังคมไทยและสังคมระดับประเทศได้

  1. ความหมายของยาเสพติดให้โทษ
  2. ประเภทของยาเสพติดให้โทษ
  3. การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  4. บทกำหนดโทษ
  5. บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ                   ที่สำคัญ
  6. วิธีสังเกตอาการของผู้ใช้ยาเสพติดให้โทษ
  7. สาเหตุของการติดยาเสพติดให้โทษ
  8. โทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
  9. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
  10. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด             ยาเสพติดให้โทษ
  11. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

   

  ผลการเรียนรู้ที่ 14  ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และสามารถหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้

   

  จุดประสงค์การเรียนรู้

   

  สาระการเรียนรู้

  1. บอกปัญหากฎหมายที่เกิดจากประชาชนผู้ใช้กฎหมายได้
  2. บอกปัญหากฎหมายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายได้
  3. บอกปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมายได้  
  4. บอกแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดจากการใช้กฎหมายในสังคมไทยได้

  1. ปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดจากประชาชนผู้ใช้กฎหมาย
  2. ปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมาย
  3. ปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมาย

  ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้


  สาระการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้ที่

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและลักษณะสำคัญของกฎหมาย